C C C C A+ A A- X

Помощна атестационна комисия

           

                                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                         ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

                                                    З  А  П  О  В  Е  Д

                                              № РД-13-389/02.07.2020 г.

 На основание чл.86, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт , във връзка с протоколи № 16/19.05.2020 г., № 17/02.06.2020 г., № 18/09.06.2020 год., № 14/15.06.2020 г. и № 21/23.06.2020 г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет

  

                                                Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Утвърждавам Списък на съдиите от Окръжен съд – Кюстендил по материя, които могат да участват в помощните атестационни комисии при изготвяне на предложения за комплексна оценка за съдии от Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница (Приложение 1).
 2. Утвърждавам Правила за работа на помощните атестационни комисии в Окръжен съд – Кюстендил (Приложение 2).
 3. Утвърждавам бланка на протокол за избор на председател и докладчик на ПАК по чл.39а, ал.6 от ЗСВ (Приложение 3).
 4. Утвърждавам бланка на декларация по чл.39а, ал.4 от ЗСВ и чл.55, т.1 и 2 от Наредба № 2/23.02.2017 г. (Приложение 4).
 5. Приложения 1, 2, 3 и 4 да се публикуват на интернет страницата на съда.

 

Настоящата заповед се изготви в един екземпляр за заповедната книга, като същата се доведе до знанието на съдиите от КнОС и служителя Човешки ресурси за сведение и изпълнение.

 

                                                                       ПЕНКА БРАТАНОВА

                                                                       АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

 


Приложение 1

УТВЪРЖДАВАМ:

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ:     /П. Братанова/

 

С П И С Ъ К

 на съдиите от Окръжен съд – Кюстендил за участие

в помощни атестационни комисии

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

 

Ранг

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Мирослав  Начев

съдия

ВКС и ВАС

Йоланда  Цекова

съдия

ВКС и ВАС

Надя  Георгиева

съдия

АС

 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Росица  Савова

зам.адм.р-л

ВКС и ВАС

Ваня Богоева

съдия

ВКС и ВАС

Татяна  Костадинова

съдия

ВКС и ВАС

Евгения  Стамова

съдия

ВКС и ВАС

Веселина  Джонева

съдия

ВКС и ВАС

 


 

Приложение 2

УТВЪРЖДАВАМ:

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ:       /П. Братанова/

 

                                                                        П  Р  А  В  И  Л  А

 

                               за работа на помощните атестационни комисии в Окръжен съд – Кюстендил

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

 1. С тези правила се урежда реда и организацията за работа на помощните атестационни комисии в Окръжен съд – Кюстендил за атестиране на съдии от Районен съд–Кюстендил и Районен съд–Дупница.
 2. Помощните атестационни комисии подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висш съдебен съвет.

 

 1. II. ИЗБОР НА ПОМОЩНА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ.

 

 1. Помощната атестационна комисия се избира на принципа на случайния подбор, чрез специализиран софтуер, за всяко конкретно атестиране от комисия, определена със заповед от административния ръководител на ОС-Кюстендил и се състои от трима редовни и един резервен член.
 2. Помощната атестационна комисия избира председател измежду своите членове, който е и докладчик.
 3. Членовете на помощната атестационна комисия трябва да са придобили несменяемост, да са получили положителна комплексна оценка от последното си атестиране „много добра“ и да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл.308, ал.1, т.3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение.
 4. В състава на Помощната атестационна комисия участват съдии, разглеждащи дела от материята, относима към работата на атестирания магистрат. При затруднения да се определи такъв състав, най-малко двама от членовете следва да разглеждат съответната материя, а при невъзможност докладчикът на състава следва да разглежда дела от съответната материя.
 5. В състава на помощната атестационна комисия може да участва съдия, който е с ранг, по-нисък от ранга на атестирания магистрат.
 6. Член на Комисията по професионална етика може да участва в състава на Помощната атестационна комисия.
 7. Като членове на Помощната атестационна комисия не могат да участват - административният ръководител, командировани съдии или такива, на които остават по-малко от три месеца до пенсиониране.
 8. При невъзможност да се формира помощна атестационна комисия от ОС-Кюстендил, съставът й се допълва с членове от Апелативен съд - София.

 

III. ДЕЙНОСТ НА ПОМОЩНАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ.

 

 1. Имената на членовете на Помощната атестационна комисия се съобщават незабавно на атестирания съдия и членовете на атестационната комисия чрез нарочно издадена заповед от адм.ръководител на ОС-Кюстендил.
 2. Атестираният магистрат има право на отвод на членовете на Помощната атестационна комисия в 3-дневен срок от датата на съобщаване, а членовете на ПАК имат право на мотивиран самоотвод, съгласно чл.57, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2/23.02.2017 г.
 3. По исканията за отвод или самоотвод се произнася Помощната атестационна комисия при ОС-Кюстендил.
 4. При наличие на самоотвод на вече избран член на ПАК, отвелият се член на ПАК се замества от резервния член.
 5. При липса на мотивиран отвод или самоотвод членовете на Помощната атестационна комисия съставят протокол за избор на председател, който е и докладчик, като подписват декларация по смисъла на чл.39а, ал.4 от ЗСВ и чл.55, т.1 и 2 от Наредба № 2/23.02.2017 г.
 6. Помощната атестационна комисия изготвя предложение за комплексна оценка в 3-месечен срок от получаване на изисканите след откриване на процедурата данни, съгласно чл.59, ал.2 от Наредба № 2/23.02.2017 г.
 7. Единният формуляр и всички документи, относими към дейността на атестирания съдия се изпращат на Комисията по атестиране и конкурси при Съдийската колегия на Висш съдебен съвет.

 

 1. IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

 1. Правилата са утвърдени със Заповед № РД-13-389/02.07.2020 г. на Адм.ръководител на ОС-Кюстендил.
 2. При настъпили законодателни промени Правилата да бъдат своевременно актуализирани.
 3. 3. До приемане на измененията в Наредба № 2/23.02.2017 г. правилата и указанията относно начина на сформиране на ПАК се приемат от Съдийската колегия на ВСС.
 4. Настоящите правила да се публикуват на Интернет страницата на Окръжен съд – Кюстендил в Раздел „Вътрешни правила“.

 


Приложение 3

                                                         П Р О Т О К О Л

 

Днес, ………… определената със Заповед на Адм.ръководител на КнОС комисия в състав: ……………………, чрез протокол от …………………………………………, съобразно принципа на случаен

    (дата на протокол от електронен избор)

подбор чрез електронно разпределение, помощна атестационна комисия от Окръжен съд–Кюстендил, във връзка с ………………………………………

                                                                             (вид атестиране–периодично, извънредно, др.)

на ……………………………………. – съдия в РС-………………, в състав: ………………………………………………………………………………….. –

                                           (/изброяват се имената на членовете на ПАК)

редовен/резервен член, се събра и на основание чл.39а, ал.6 от ЗСВ

 

Р Е Ш И :

 

Избира за председател и докладчик на ПАК  - …………………………………. - съдия в ОС-…………. с ранг ……………………, членове – ……………………. – съдия в ОС-………………… с ранг ………………, …………………… – съдия в ОС-……………. с ранг …………….. и резервен член …………………………. – съдия в ОС-………….. с ранг ………………….

 

ПОМОЩНА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ:

 

 1. ………………………                                                                   /……………/
 1. ………………………                                                                  /……………./
 1. ………………………                                                                 /……………./
 1. ………………………                                                                /……………./

 


Приложение 4

 

                                                  Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

Долуподписаният/та ………………………………. – съдия в наказателно/гражданско отделение на Окръжен съд – ………….., с ранг ………………, с оглед определянето ми на случаен принцип по електронен път за редовен/резервен член на помощна атестационна комисия, в изпълнение разпоредбата на чл.39а, ал.3 от ЗСВ

 

                                                   д е к л а р и р а м :

 

 1. Не са налице пречки за участието ми в атестирането на …………………………… – наказателен/граждански съдия в РС-………………., посочени в чл.39а, ал.4 от ЗСВ.
 2. С атестираното лице …………………… – съдия в РС-………….. не се намирам в отношения от кръга на посочените в чл.55, т.1 от Наредба № 2/23..02.2017 г.
 3. Не са налице други обстоятелства, от които да се предполага, че съм предубеден/а или заинтересован/а от вземането на определено решение.

 

Дата: …………..                                                  ДЕКЛАРАТОР:

гр……………….                                                                      /……………….../

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация