C C C C A+ A A- X

Стажант-юристи

УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ,
ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, С КОЯТО СЕ НАДЯВАМЕ ДА ВИ БЪДЕМ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ:

НОВИ УКАЗАНИЯ ЗА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ – в сила от 01.01.2020 г.

За започване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност лицата, отговарящи на изискванията на чл. 295 ЗСВ, подават в Министерство на правосъдието следните документи (чл. 296 ЗСВ):

  1. Нотариално заверено копие от диплома или уверение за завършено висше образование по специалността „Право“.

* В случаите на придобито висше образование в чужбина се предоставят документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

  1. Копие от документ за самоличност.
  2. Копие от удостоверението за пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз.
  3. Писмено съгласие от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и индивидуален стажантски план за провеждане на професионалния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 2 ЗСВ.

* Документите по т. 4 се представят, когато кандидатът за стажант-юрист сам е избрал своя наставник. Към тях се прилагат и документи, удостоверяващи 5-годишен стаж за съответната длъжност или професия на наставника.

В случай, че стажант-юристът не е представил писмено съгласие от наставника по чл.297, ал.5 от ЗСВ, стажът може да се проведе в орган на съдебната власт по чл.7, ал.2 от Наредба № 1/01.02.2019 год. по ред, определен от председателя на Окръжен съд -Кюстендил при наставник, избран от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.

Срокът за подаване на документите е до 15 число на месеца, предшестващ началото на стажа.

 При наличие на изискуемите документи по чл. 296 от ЗСВ, министърът на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър издава заповед на основание чл. 297, ал.1  ЗСВ, за разпределяне на стажант-юриста към окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният му адрес. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, стажант-юристът може да бъде разпределен и в друг съдебен район.

 Заповедите на Министъра на правосъдието за разпределяне на стажант-юристите на стаж се изпращат служебно в съответния окръжен съд. За начало на стажа се смята денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния съд. При постъпване на стажант-юриста на стаж му се издава стажантска книжка от окръжния съд.

 

Документите се  подават в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата на адрес: гр.София – 1040, ул. Славянска” № 1.

 

Удостоверенията за юридическа правоспособност се връчват на успешно издържалите изпита стажант-юристи в сградата на министерството, находяща се на ул. Дондуков № 2А, етаж 7, стая № 733, от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

 

Във връзка с издаване на удостоверения за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт и дубликати на удостоверения по чл. 301 ЗСВ, Ви уведомяваме, че дължимите такси в размер на 12 лв. за удостоверение и 6 лв. за дубликат, по т. 62м и 62н от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 на Министерския съвет от 1992 г., следва да се внасят по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.


ПРИЕМ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ В ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

На основание чл.19, ал.1 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието, в сила от 01.01.2020 г., Окръжен съд – Кюстендил уведомява за възможността да приеме желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж (с продължителност 4 месеца) във времевия период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. и място: Окръжен съд – Кюстендил – гр.Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 31.

За връзка със съдебен администратор – г-жа Манова – сл.тел. 078/55-04-68


Документи за стаж за стажант-юристи, встъпващи след 01.01.2020 г. 


Важно съобщение за стажант-юристите, които следва да започнат стаж в Окръжен съд-Кюстендил

В началото на всеки месец, следващ подаването на документите за стаж в Министерство на правосъдието, всеки стажант-юрист проверява на служебен телефон 078/55-04-68 при г-жа Манова, дали заповедта за провеждане на 6-месечния стаж е постъпила в Окръжен съд – Кюстендил.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация