C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 

Окръжен съд - Кюстендил съд е администратор на лични данни и в това си качество има задължението да представя информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защита на личните данни за извършваните дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата и начина, по който могат да се упражнят в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

 

 1. Данни за контакт с администратора:

Окръжен съд град Кюстендил е администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на договори, по които съдът е страна.

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна”№  31, Окръжен съд - Кюстендил

На същия адрес в регистратурата на съда - етаж първи от 08.30 ч. до 17.00 ч., можете лично да подадете Вашите искания за упражняване на права.

Тел.078/55-04-61; факс 078/52-01-22

електронна поща: kos@kos-bg.eu

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

Милена Милчова Спасова – Янкова – съдебен помощник

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна”№  31, Окръжен съд – Кюстендил

Тел. 078/55-04-74

електронна поща: mspasova@kos-bg.eu

 

 1. Категории субекти на данни и лични данни, цели и основания, на които се обработват в Окръжен съд - Кюстендил.

 

Информацията, която съдържа лични данни, обработвани от Окръжен съд – Кюстендил, може да бъде групирана в следните категории регистри с оглед субекта на данните, от който изхожда:

 

Участници в съдебни производства

В Окръжен съд – Кюстендил се обработват лични данни на страните, техните представители или пълномощници, свидетели по делата, образувани във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора – правораздавателна дейност.

Основание за обработването на личните данни  в този регистър е чл. 6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните, като обработването се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – ГПК, АПК, НПК и др.

Личните данни се предоставят от физическите лица при образуване на дела, представяне на документи, както и от органи на съдебната власт, държавни органи и институции и др.

Обработваните данни включват физическа идентичност, икономическа идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало или данни относно здравословното състояние.

Събраните лични данни се използват за служебни цели –за всички дейности, свързани с обработване на делата: изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

 

Персонал

За целите на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност се обработват лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши магистрати и служители на съда.

Правното основание се съдържа в чл.6, пар.1, б. „б“ и “в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за счетоводството, ЗДДФЛ и др.

Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното и психическото състояние на лицата.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, НОИ, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове и съгласно утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение в ОС-Кюстендил.

При процедурите по подбор на персонал се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност – ЗСВ, ПАС, КТ.

Окръжен съд – Кюстендил определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. Когато в процедурата по набиране и подбор на персонала се изиска да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субект на данни, който не е одобрен за назначаване, може да поиска след приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт и определеното за целта място в сградата на съда, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Окръжен съд - Кюстендил обработва и публикува лични данни на задължените лица по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

        

Контрагенти

Обработването на лични данни на физически лица в този регистър е с цел изпълнение на законови задължения на администратора, финансово-счетоводна отчетност, осигуряване на материално-техническата база, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури и др. За тези цели се обработват данни на физически лица при участие в тръжни процедури  и процедури за възлагане на обществени поръчки и във връзка със сключването и изпълнението на договори, по които Окръжен съд – Кюстендил е страна, при спазване на ЗСВ, ЗЗД, ЗОП, ТЗ и други приложими законови изисквания.

Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл.6, пар.1, б. „б” от Общия регламент относно защитата на данните

Личните данни са в минимален обем, достатъчни само за точното идентифициране на страните и изпълнението на задълженията по съответния договор и включва данни за физическа идентичност (име, паспортни данни, телефон), социална идентичност, икономическа идентичност (банкови сметки и др.), лични данни относно съдебно минало в предвидени от закона случаи.

Личните данни се предоставят от физическите лица при встъпване в договорни отношения с Окръжен съд – Кюстендил.

Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон с оглед изпълнение на нормативно задължение.

 

Искания по закона за достъп до обществена информация

 Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ се обработва информация за физическите лица, които са подали такива искания, при спазване на ЗДОИ.

Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните.

Обработваните данни може да включват данни за физическа, икономическа, социална идентичност на отделни лица.

 Кюстендилски окръжен съд предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

 

 

Вещи лица, преводачи, особени представители

Окръжен съд - Кюстендил обработва лични данни на физически лица – вещи лица, преводачи, особени представители по образувани в Окръжен съд – Кюстендил дела, във връзка с основната дейност на администратора – правораздавателна дейност.

            Правното основание за обработването на данните се съдържа в чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните, Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, Кодекс за социално осигуряване, ГПК, НПК, и др.

Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели.

Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност, данни за здравословно и психическо състояние и данни за съдебното им минало.

 

Съдебни заседатели

Във връзка с основната дейност на администратора – правораздавателна дейност, се обработват лични данни на физически лица – съдебни заседатели по образувани в Окръжен съд – Кюстендил дела.

Правното основание за събиране и обработването на данните се съдържа в чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните, Наредба за съдебните заседатели и др. съобразно действащата нормативна уредба.

Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели.

Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност, данни за здравословно и психическо състояние и данни за съдебното им минало.

 

Молби, жалби, предложения, сигнали и искания

Молби, жалби, предложения, сигнали и искания, във връзка с упражняване на правомощията на Окръжен съд – Кюстендил като правораздавателен оран се подават по реда и условията на действащото законодателство.

Основание за обработването на личните данни  в този регистър е чл.6, пар.1, букви „в“ от Общия регламент относно защитата на данните, като обработването се извършва при спазване на правилата, предвидени в националното законодателство – АПК, ЗДОИ и др.

Личните данни се предоставят от физическите лица при подаване на съответните молби, жалби, предложения, сигнали и искания. Обработваните данни могат да включват физическа, социална и икономическа идентичност. 

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Окръжен съд Кюстендил, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели като индивидуализиране и установяване на връзка с лицата. Данни, станали известни на съда в тази връзка могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Стажант – юристи

Окръжен съд – Кюстендил обработва лични данни с цел изпълнение на законови задължения на администрацията във връзка с разпределението и провеждането на задължителен стаж на лицата - кандидати за придобиване на правоспособност по специалност „Право“ (стажант-юристи). За таи цел се събират и обработват лични данни, включващи физическа и социална идентичност на тези лица.

Правното основание за обработването на тези данни  се съдържа в чл.6, пар.1, буква „в“ от Общия регламент относно защитата на данните, ЗСВ и др.

 

Инициативи

С цел информиране на обществеността за дейността на ОС – Кюстендил и за повишаване правната култура на деца и студенти, Окръжен съд – Кюстендил периодично организира и провежда мероприятия като инициативата „Ден на отворените врати“, както и участва в образователни програми като „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“ и др. Участието в тези инициативи е доброволно, като във връзка с това Окръжен съд – Кюстендил събира и лични данни на деца и студенти, като данните които се събират (име, възраст, училище) се обработват само за целите на посочените инициативи. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност. Основанието за обработване на лични данни в този случай е изразено лично съгласие на субекта на лични данни, каквото е изискването на чл.6 пар.1, б. „а“ и чл.9, пар.2, б. „а“ от ОРЗД.

 

Видеонаблюдение.

В сградата на Окръжен съд - Кюстендил се извършва видеонаблюдение от ГД „Охрана“ към Министъра на правосъдието. Информацията, която се обработва съдържа образ на субекта на данни. Събирането на лични данни за идентифициране на физическите лица, посещаващи сградата на съда и помещенията в нея е с охранителна цел. Записите от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Правното основание за събиране и обработването на данните се съдържа в чл.6, пар.1, буква „д“ от Общия регламент относно защитата на данните.

 

Посетители.

Обработването на лични данни на посетители на Окръжен съд - Кюстендил се извършва чрез служители на ГД „Охрана“. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на съда и контрол на достъпа. Информацията, която се обработва може да съдържа лични данни относно физическата идентичност на лицата. Правното основание за събиране и обработването на данните се съдържа в чл.6, пар.1, буква „д“ от Общия регламент относно защитата на данните

 

 1. Категории получатели на лични данни извън Кюстендилски окръжен съд.

Окръжен съд - Кюстендил разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат.

Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат държавни органи в съответствие с техните правомощия (напр. съд, прокуратура, ВСС и Инспектората към него, НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.), органи на местното самоуправление, банки, за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица, физически или юридически лица.

 

 1. Срок за съхранение на данните

Обработваните лични данни за целите на правораздавателната дейност се съхраняват в срокове, нормативно определени в Глава Десета от Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), като след изтичането им личните данни се унищожават по ред и правила, разписани в същия правилник. По отношение на личните данни, които се обработват на другите, посочени по-горе основания, се прилагат определени срокове съгласно утвърдената Номенклатура на делата със срокове за съхранение.

 

 1. Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

- право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор.
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето.
 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права могат да бъдат упражнени с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни – Окръжен съд Кюстендил. Подаването на заявлението по електронен път е при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, което е безплатно за субекта.

В заявлението следва да се посочи име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, да се опише в какво се изразява искането, предпочитаната форма за комуникация и действия по същото.

Необходимо е заявлението да се подпише, да се отрази датата на подаване и адреса за кореспонденция. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

 

 1. Право на жалба до надзорен орган или до съда.

В съответствие с чл.77 от Общия регламент относно защитата на данните всеки субект на данни, който счита, че правата му по този Регламент са нарушени, има право да подаде жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни или Инспекторат към ВСС или да обжалва актовете и действията на администратора по реда на чл. 38 – 40 от ЗЗЛД пред съда. По отношение на личните данни, обработвани в контекста на правораздавателната дейност, правото на жалба се упражнява пред ИВСС, който е компетентен надзорен орган съгл. чл.17, ал.1 от ЗЗЛД.

 

 1. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

В Кюстендилски окръжен съд не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Окръжен съд - Кюстендил предава лични данни в трети страни (извън Европейския съюз) при изпълнение на съдебни поръчки въз основа на международен договор или при условията на взаимност. В тези случаи се спазват изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и предаването се осъществява въз основа на решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на данните, а при липса на такова - въз основа на подходящи гаранции по чл.46, §2, б.„а“ от Регламента (съответния международен договор, по който Република България е страна).

 

 1. Източници на личните данни.

Обработваните от Окръжен съд - Кюстендил лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в документи, предоставяни от публични органи, други физически и юридически лица.

 

 1. Значение на предоставените данни

Окръжен съд – Кюстендил обработва лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията и законовите си задължения. Непредоставянето на личните данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на процесуални действия по подадени искания.

 

 1. Информация за интернет сайта на Окръжен съд - Кюстендил.

Сайтът на Окръжен съд - Кюстендил съхранява статистически данни в лог файлове. Тази информация съдържа клиентски IP адрес, тип на използвания браузер, операционна система, дата и час, държава, история на посетените страници, извършено търсене.

 

 1. Промени в политиката за поверителност.

Окръжен съд - Кюстендил си запазва правото да променя политиката си за прозрачност.

За всички неуредени и неупоменати в настоящата Политика въпроси, са приложими разпоредбите на Закона за защита на личните данни (изм. и доп., ДВ бр. 17 от 26.02.2019 г.), Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и приложимото право на Европейския съюз, както и други относими към материята нормативни актове и/или решения на Висшия съдебен съвет.

Политиката е утвърдена със Заповед № РД-13-388/28.05.2021 г. на Административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация