C C C C A+ A A- X

Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ

Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПУКИ


Декларации на съдебните служители от Кюстендилски окръжен съд по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ.


ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

Обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.


......

Чл. 12. Лице, заемащо публична длъжност, подава:

  1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5;
  2. декларация за частниинтереси; декларацията е по образец съгласно приложението;
  3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2;
  4. декларация за частен интерес по конкретен повод.

 Чл. 13. (1) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 1 в 7-дневен срок от избирането или назначаването му.

(2) Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията по ал. 1 да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

 Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Лице, заемащо публична длъжност, подава декларацията по чл. 12, т. 2 в 30-дневен срок от избирането или назначаването му. В декларацията лицето посочва обстоятелствата, които биха довели до възникване на конфликт на интереси, като:

  1. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;
  2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) поети задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.; лицето посочва размера и вида на поетото задължение и своя кредитор;
  3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба;
  4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо публична длъжност, има частен интерес;
  5. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., доп., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Лицето по ал. 1 може да прави промени в декларираните обстоятелства в срок до един месец от подаването на декларацията по ал. 1, когато трябва да се отстранят непълноти или допуснати грешки.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация