C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДЕКСИ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНСТАНЦИОННА ПРОВЕРКА В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛВАНЕ И ЗАМЕСТВАНЕ НА СЪДИИ И СЪДИИ-ДОКЛАДЧИЦИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ В ИНТЕРНЕТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ПОМОЩНИЦИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ.42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИ В ОС-КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО РЕДА НА ЧЛ.72, АЛ.2 ЗСВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ №10/25.02.2016 Г.

       Заявления и правила за достъп до ЕПЕП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ ПРИ ОС-КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ И ПОЛИТИКИ В ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

РИСК – РЕГИСТЪР НА ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ 2023 г.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 2023 г.

КОДЕКС ЗА ЕПБС

КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПЛАН 2021 – 2025

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ДОПЪЛНЕНИ ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗА ПОСЛЕДСТВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ В ОС-КЮСТЕНДИЛ / по ЗЗЛПСПОИН/

 


ВКС


Публикуваме за сведение вътрешните правила на ВКС за проверка на постъпващите граждански и търговски дела, по които работят съдебните помощници и председателите на отделения в Гражданска и Търговска колекия./ получени в КОС с писмо изх. 192/07.05.2015 г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА


ЗА ГРАЖДАНИ


Настоящият наръчник е предназначен за граждани, които по различни причини имат досег до съда. Той не е предназначен за юристи или студенти от юридическите факултети и не може да замени помощта на адвокат.

Наръчникът има за цел да предостави на гражданите основна и полезна информация за съдебната система.

Намеренията на авторите на този наръчник е да направят съдебните процедури по – ясни и разбираеми за гражданите.

Можете да изтеглите наръчника :

в pdf формат
или в doc формат

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация