C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА СЪДИЯ, ЧЛЕН НА СЪДЕБЕН СЪСТАВ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ В ИНТЕРНЕТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ПОМОЩНИЦИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ.42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

ПРАВИЛА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ЖУРНАЛИСТИ НА ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИЛИ МЕДИЕН ИНТЕРЕС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЪДЕБНИЯТ ПОМОЩНИК В ОКРЪЖЕН СЪД -КЮСТЕНДИЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО РЕДА НА ЧЛ.72, АЛ.2 ЗСВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ №10/25.02.2016 Г.

       Заявления и правила за достъп до ЕПЕП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ ПРИ ОС-КЮСТЕНДИЛ


ВКС


Публикуваме за сведение вътрешните правила на ВКС за проверка на постъпващите граждански и търговски дела, по които работят съдебните помощници и председателите на отделения в Гражданска и Търговска колекия./ получени в КОС с писмо изх. 192/07.05.2015 г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА


ЗА ГРАЖДАНИ


Настоящият наръчник е предназначен за граждани, които по различни причини имат досег до съда. Той не е предназначен за юристи или студенти от юридическите факултети и не може да замени помощта на адвокат.

Наръчникът има за цел да предостави на гражданите основна и полезна информация за съдебната система.

Намеренията на авторите на този наръчник е да направят съдебните процедури по – ясни и разбираеми за гражданите.

Можете да изтеглите наръчника :

в pdf формат
или в doc формат

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация