C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Вещите лица са специалисти, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

- законност; процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
- научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
- добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване; поверителност и спазване на професионалната етика.

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

- притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
- има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
- не е осъждано за престъпление от общ характер;
- не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
- не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
- има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2022 г. /обнародван в ДВ бр.14/18.02.2022 г./

 


Необходими документи за включване на нови експерти в списъка с вещи лица при Кюстендилски съдебен район

1. Зявление

2. Декларация-съгласие

3. Декларация по чл.7, т.3, т.4 и т.5, във връзка с чл.11, т.6 и т.9 от Наредба 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /обн., ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г,/

4. Справка за вещо лице


ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Помагалото е разработено по проект "Подобряване работата на вещите лица-способ за намаляване забавянето на делата."


Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изменена и допълнена в ДВ бр. 82/05.10.2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация