C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Вещите лица са специалисти, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

- законност; процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
- научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
- добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване; поверителност и спазване на професионалната етика.

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

- заема академична длъжност – „доцент“ или „професор“ във висши училища, научни организации или БАН;

- висше образование с придобита ОКС „магистър“ и има най-малко 5 години стаж по специалността;

- висше образование с придобита ОКС „бакалавър“ и има най-малко 7 години стаж по специалността;

- средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;

- притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Националния институт по криминалистика на МВР;

- за лекари - с призната специалност по съдебна медицина, а за лекари без такава специалност – работещи в структура на лечебното заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина

- не е осъждано за престъпление от общ характер;

- не е поставено под запрещение;

- не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

- не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

- има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- да е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професионална правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;

- да притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.


 

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2024 г. /обнародван в държавен вестник брой 8/26.01.2024 г./

 


Необходими документи за включване на нови експерти в списъка с вещи лица при Кюстендилски съдебен район

1. Заявление

2. Декларация-съгласие

3. Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.2, т.1, т.2 и т.3, във вр. с чл. 10, т.5 от Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн. ДВ, бр.18 от 24.02.2023 г.

4. Справка за вещо лице

5. Заявление за отписване


ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Помагалото е разработено по проект "Подобряване работата на вещите лица-способ за намаляване забавянето на делата."


 

НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация