C C C C A+ A A- X

Съдебна администрация

Съдебен администратор

Работно време

 • -
 • Метоположение: III етаж, кабинет 5
 • Контакти: тел. 078/55-04-68; e-mail: lmanova@kos-bg.eu

Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисцллина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

Главен счетоводител

Работно време

 • -
 • Местоположение: ниско тяло - втори етаж, кабинет 6
 • Контакти: тел. 078/55-04-59; e-mail: kzlatkova@kos-bg.eu

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа – съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нармативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Изготвя удостоверения и служебни бележки за предходната година по изплатените възнаграждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници.

Касиер

Работно време

 • 8:30 ч. - 17:00 ч.
 • Местоположение: ниско тяло - втори етаж, кабинет 11
 • Контакти: тел. 078/55-04-62; e-mail: estanimirova@kos-bg.eu
 • Елица Станимирова

Изготвя ведомост и всички платежни документи във връзка с изплащане на трудовите възнаграждения на съдиите и служителите. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда, възнагражденията и командировъчните на съдиите и служителите, съдебните заседатели, служебните защитници и вещи лица. Изготвя удостоверения и служебни бележки за текущата годи по изплатените възнагрждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници. Извършва справка по разплащателните ведомости за заплати и при необходимост издава удостоверения и служебни бележки.

Съдебен архивар

Работно време

 • 8:30 ч. – 17:00 ч.
 • съдебна палата, етаж 1, кабинет 1 /зад входа на банката/
 • телефон: +359 78 550449
 • e-mail: gstamboliyska@kos-bg.eu

Приема от служба "Деловодство" свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 10, ал. 1, т. Води архивна книга. Вписва необходимата информация (архивни номера и дати) в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи.

Човешки ресурси

Работно време

 • 8:30 ч. - 17:00 ч.
 • съдебна палата - ниско тяло, етаж 2, кабинет 11
 • телефон +359 78 550462
 • Контакти: тел. 078/55-04-62; e-mail: estanimirova@kos-bg.eu
 • Елица Станимирова

Води списък на личния състав на съда. За всеки служител в съда образува служебно дело, в което подрежда книжата във връзка с назначаването, промените в трудово правотношение, командировките, отпуските, дисциплинарните наказания и др. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Съдебни секретари

Работно време

 • 08.30 ч. - 17.00 ч.
 • съдебна палата, етаж 5, кабинети 6, 8 и 9
 • телефон:+359 78 550460
 • e-mail: kos@kos-bg.eu

Системни администратори

Работно време

 • съдебна палата, етаж 3, кабинет 3
 • +359 78 550463
 • e-mail: admin@kos-bg.eu

Съдебен статистик

Работно време

 • 08:30 ч. - 17:00 ч.
 • съдебна палата, етаж 3, кабинет 2-2
 • телефон: +359 78 550458
 • e-mail: statistika@kos-bg.eu

Контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри. Изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата. Изготвя отчетите за дейността на съда по съответните видове дела в края на всяко шестмесечие и в края на годината и ги изпраща на МП в определения за това срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация