C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Мирослав Начев

Заместник на Административния ръководител

съдебна палата, ет.4, кабинет 1

Пенка Братанова

Административен ръководител

съдебна палата, ет.4, кабинет 2

+359 78 550455

Росица Савова

Заместник на Административния ръководител

съдебна палата, ет.4, кабинет 5

Магистрати

Ваня Богоева

Съдия

съдебна палата, ет.4, кабинет 7

Веселина Джонева

Съдия

съдебна палата, ет.5, кабинет 2

Евгения Стамова

Съдия

съдебна палата, ет.5, кабинет 1

Елисавета Деянчева

Съдия

съдебна палата, ет.5, кабинет 5

Йоланда Цекова

Съдия

съдебна палата, ет.4, кабинет 8

Мина Павлова

Mладши съдия

съдебна палата, ет.5, кабинет 4

Мирослав Начев

Заместник на адм.ръководител, съдия

съдебна палата, ет.4, кабинет 1

Надя Георгиева

Съдия

съдебна палата, ет.4, кабинет 4

Николай Николов

Съдия

съдебна палата, ет.5, кабинет 9

Пенка Братанова

Административен ръководител - председател

съдебна палата, ет.4, кабинет 2

Росица Савова

Заместник на адм.ръководител, съдия

съдебна палата, ет.4, кабинет 5

Татяна Костадинова

Съдия

съдебна палата, ет.4, кабинет 6

Фирмено отделение деловодство

Работно време

 • 9:00 ч. – 17:00 ч.
 • Метоположение: ІІ етаж, ст. 2
 • Контакти: тел. 078/55-04-58
 • e-mail: kos@kos-bg.eu

Приема, датира и подготвя за доклад молби, заявления, преписки за регистрация на търговци и ЮЛ и подлежащите на вписване обстоятелства, свързани с тях. Образува фирмени дела и ги докладва ежедневно на съответния съдия. Вписва - ръчно или на компютър, информация относно регистрацията на търговци и ЮЛ и променени обстоятелства в автоматизираната деловодна програма и в съответните търговски регистри, регистри за ЮЛ, указатели, наръчници, книги. Изпълнява указанията на съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата.

Общо деловодство

Работно време

 • 9.00 ч. – 17.00 ч.
 • Метоположение: ІІІ етаж, ст. 7
 • Контакти: тел. 078/55-04-61; e-mail: delovodstvo@kos-bg.eu;
 • e-mail: kos@kos-bg.eu

Образува и докладва на съответния съдия първоинстанционни и второинстанционни граждански и наказателни дела, търговски дела, частно-граждански и административни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища. Завеждащ адм, служба - Води специалните регистри и секретното деловодство.

Регистратура

Работно време

 • 9:00 ч. – 17:00 ч.
 • Местоположение: Партер
 • Контакти: тел. 078/55-04-61; e-mail: kos@kos-bg.eu

Приема всички книжа, които постъпват в съда, предава ги на съответните служби или съдии. Получава кореспонденцията и я разпределя, изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. Изготвя преписи от документи и решения, определения, присъди. Води съответните деловодни книги (входящ и изходящ дневник, разносна книга, книги за входящи и изходящи призовки, книга за веществени доказателства, книга за присъди) и дава справки по тях. Предава в деловодството получените книжа, отнасящи се до висящи дела. Изготвя изпълнителните листове по наложени глоби. Подготвя и изпраща обявления за обнародване в ДВ. Изготвя и изпраща бюлетини за съдимост, заверени преписи от присъдите и определенията, карти за обвиняеми лица до съответните инстанции. Издава удостоверения за свършени дела. Приема веществени доказателства по делата и води опис на съдържанието им.

Съдебен администратор

Работно време

 • -
 • Метоположение: III етаж, кабинет 5
 • Контакти: тел. 078/55-04-68; e-mail: lmanova@kos-bg.eu

Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисцллина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

Съдебни секретари

Работно време

 • 08.30 ч. - 17.00 ч.
 • съдебна палата, етаж 5, кабинети 6, 8 и 9
 • телефон:+359 78 550460
 • e-mail: kos@kos-bg.eu

Съдебен статистик

Работно време

 • 08:30 ч. - 17:00 ч.
 • съдебна палата, етаж 3, кабинет 2-2
 • телефон: +359 78 550458
 • e-mail: statistika@kos-bg.eu

Контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри. Изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата. Изготвя отчетите за дейността на съда по съответните видове дела в края на всяко шестмесечие и в края на годината и ги изпраща на МП в определения за това срок.

Главен счетоводител

Работно време

 • -
 • Местоположение: ниско тяло - втори етаж, кабинет 6
 • Контакти: тел. 078/55-04-59; e-mail: kzlatkova@kos-bg.eu

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа – съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нармативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Изготвя удостоверения и служебни бележки за предходната година по изплатените възнаграждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници.

Системни администратори

Работно време

 • съдебна палата, етаж 3, кабинет 3
 • +359 78 550463
 • e-mail: admin@kos-bg.eu

Човешки ресурси

Работно време

 • 8:30 ч. - 17:00 ч.
 • съдебна палата - ниско тяло, етаж 2, кабинет 11
 • телефон +359 78 550462
 • Контакти: тел. 078/55-04-62; e-mail: estanimirova@kos-bg.eu
 • Елица Станимирова

Води списък на личния състав на съда. За всеки служител в съда образува служебно дело, в което подрежда книжата във връзка с назначаването, промените в трудово правотношение, командировките, отпуските, дисциплинарните наказания и др. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Връзки с обществеността

Работно време

 • 8.30 ч. - 17.00 ч.
 • съдебна палата, етаж 3, кабинет 2-1
 • телефон: +359 78 520122
 • е-mail: press@kos-bg.eu

Владимир Владимиров

Съдебен архивар

Работно време

 • 8:30 ч. – 17:00 ч.
 • съдебна палата, етаж 1, кабинет 1 /зад входа на банката/
 • телефон: +359 78 550449
 • e-mail: gstamboliyska@kos-bg.eu

Приема от служба "Деловодство" свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 10, ал. 1, т. Води архивна книга. Вписва необходимата информация (архивни номера и дати) в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи.

Касиер

Работно време

 • 8:30 ч. - 17:00 ч.
 • Местоположение: ниско тяло - втори етаж, кабинет 11
 • Контакти: тел. 078/55-04-62; e-mail: estanimirova@kos-bg.eu
 • Елица Станимирова

Изготвя ведомост и всички платежни документи във връзка с изплащане на трудовите възнаграждения на съдиите и служителите. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда, възнагражденията и командировъчните на съдиите и служителите, съдебните заседатели, служебните защитници и вещи лица. Изготвя удостоверения и служебни бележки за текущата годи по изплатените възнагрждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници. Извършва справка по разплащателните ведомости за заплати и при необходимост издава удостоверения и служебни бележки.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация