C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Пенка Братанова

Административен ръководител

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

078550455

Росица Савова

Заместник на Административния ръководител

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Магистрати

Ваня Богоева

Съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Веселина Джонева

Съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Евгения Стамова

Съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Йоланда Цекова

Съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Калин Василев

Младши съдия

гр. Кюстендил, ул."Гороцветна" №31 ПК 2500

Мирослав Начев

Заместник на Административния ръководител

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Надя Георгиева

Съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Симона Навущанова

Младши съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Татяна Костадинова

Съдия

гр.Кюстендил, ул."Гороцветна" № 31 ПК 2500

Фирмено отделение деловодство

Работно време

 • 9:00 ч. – 17:00 ч.
 • Метоположение: ІІ етаж, ст. 2
 • Контакти: тел. 078/55-04-58
Приема, датира и подготвя за доклад молби, заявления, преписки за регистрация на търговци и ЮЛ и подлежащите на вписване обстоятелства, свързани с тях. Образува фирмени дела и ги докладва ежедневно на съответния съдия. Вписва - ръчно или на компютър, информация относно регистрацията на търговци и ЮЛ и променени обстоятелства в автоматизираната деловодна програма и в съответните търговски регистри, регистри за ЮЛ, указатели, наръчници, книги. Изпълнява указанията на съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата.

Общо деловодство

Работно време

 • 9.00 ч. – 17.00 ч.
 • Метоположение: ІІІ етаж, ст. 7
 • Контакти: тел. 078/55-04-61; e-mail: livanova@kos-bg.eu
Образува и докладва на съответния съдия първоинстанционни и второинстанционни граждански и наказателни дела, търговски дела, частно-граждански и административни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища. Завеждащ адм, служба - Води специалните регистри и секретното деловодство.

Регистратура

Работно време

 • 9:00 ч. – 17:00 ч.
 • Местоположение: Партер
 • Контакти: тел. 078/55-04-61

Приема всички книжа, които постъпват в съда, предава ги на съответните служби или съдии. Получава кореспонденцията и я разпределя, изпраща изходящите книжа. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. Изготвя преписи от документи и решения, определения, присъди. Води съответните деловодни книги (входящ и изходящ дневник, разносна книга, книги за входящи и изходящи призовки, книга за веществени доказателства, книга за присъди) и дава справки по тях. Предава в деловодството получените книжа, отнасящи се до висящи дела. Изготвя изпълнителните листове по наложени глоби. Подготвя и изпраща обявления за обнародване в ДВ. Изготвя и изпраща бюлетини за съдимост, заверени преписи от присъдите и определенията, карти за обвиняеми лица до съответните инстанции. Издава удостоверения за свършени дела. Приема веществени доказателства по делата и води опис на съдържанието им.

Съдебен администратор

Работно време

 • -
 • Метоположение: III етаж, ст.4
 • Контакти: тел. 078/55-04-65; e-mail: zalabachka@kos-bg.eu
Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност на съда; контролира спазването на трудовата дисцллина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от него, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в папки съгласно ПАС.

Съдебни секретари

Работно време

 • 08.30 ч. - 17.00 ч.
 • Местоположение: етаж V, ст.6, 8 и 9
 • Контакти: тел. 078-55-04-60; e-mail: lnikolova@kos-bg.eu

Съдебен статистик

Работно време

 • -
 • Местоположение: ІІІ етаж, ст. 7
 • Контакти: тел. 078/55-04-61; e-mail: statistika@kos-bg.eu
Контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри. Изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата. Изготвя отчетите за дейността на съда по съответните видове дела в края на всяко шестмесечие и в края на годината и ги изпраща на МП в определения за това срок.

Системен администратор

Работно време

 • -
 • Местоположение: етаж III, ст.1
 • Контакти: e-mail: admin@kos-bg.eu

Човешки ресурси

Работно време

 • -
 • Местоположение: ІІІ етаж, ст. 5
 • Контакти: тел. 078/55-04-68; e-mail: lmanova@kos-bg.eu
Води списък на личния състав на съда. За всеки служител в съда образува служебно дело, в което подрежда книжата във връзка с назначаването, промените в трудово правотношение, командировките, отпуските, дисциплинарните наказания и др. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Гл.счетоводител

Работно време

 • -
 • Местоположение: ІІ етаж, ниско тяло, ст. 6
 • Контакти: тел. 078/55-04-59; e-mail: gkenova@kos-bg.eu
Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи. Осъществява дейността по контировката на първичните счетоводни документи, определя реда за документооборота на счетоводните книжа – съставяне, оформяне, съхранение в съответствие с изискванията на действащите нармативни актове, извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Изготвя удостоверения и служебни бележки за предходната година по изплатените възнаграждения на съдебните заседатели, вещите лица и служебните защитници.

Съдебен архивар

Работно време

 • 8:30 ч. – 17:00 ч.
 • Местоположение: І етаж, ст. 1, /зад входа на банката/
 • Контакти: тел. 078/55-04-49
Приема от служба "Деловодство" свършените през миналата година дела и приключените деловодни книги и от административния секретар папките с документи по чл. 10, ал. 1, т. Води архивна книга. Вписва необходимата информация (архивни номера и дати) в автоматизираната деловодна програма. Премества и поддържа архивираните дела в архивното помещение, отговаря за съхраняването на предадените дела, книги и документи. Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи.

Връзки с обществеността

Работно време

 • 8.30 до 17.00 ч.

Местоположение: ет.3, ст. 2 - 1

Телефон за контакт: 078520122

E-mail: press@kos-bg.eu

Владимир Владимиров

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация