C C C C A+ A A- X

Тарифа 1 към Закона за държавните такси

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)
Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., доп., бр. 30 от 12.04.2011 г., в сила от 12.04.2011 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 10/92 г., стр. 241; кн. 4/93 г., стр. 165; кн. 5/93 г., стр. 142; кн. 8/93 г., стр. 290; кн. 7/94 г., стр. 309; кн. 3/96 г., стр. 448; кн. 7/96 г., стр. 394; кн. 2/97 г., стр. 352; кн. 5/97 г., стр. 380; кн. 3/98 г., стр. 557; кн. 9/98 г., стр. 567; кн. 11/2001 г., стр. 218; кн. 8/2003 г., стр. 598; кн. 2/2004 г., стр. 583; кн. 9/2004 г., стр. 611

Библиотека закони - АПИС, т. 3, р. 1, № 121

(*) (Бел. ред. - измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията , ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., влизат в сила от 1.07.2007 г., дотогава действа състоянието на акта от ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)

(**) (Бел. ред. - влизането в сила на измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията не е съобразено от законодателя с промяната на влизането в сила на ЗТР от 1.01.2008 г., направена с § 1 от ЗИ на ЗТР - ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г.)

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста (лв.)

пропорционална %

1

2

3

4

 

А. Такси, събирани от съдилищата

 

 

1.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

2.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

2а.

(Нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

2б.

(Нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци

10

 

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон

50

 

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

 

 

3.

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

4.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

4а.

(Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.)

 

 

4б.

(Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.)

 

 

5.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

6.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

7.

(Нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

7а.

(Предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

7б.

(Нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г., предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

7в.

(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

8.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

8а.

(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 36 от 1997 г.)

 

 

9.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

10.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

11.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

12.

(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 22 от 2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част.

 

 

13.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

13а.

(Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.; отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.)

 

 

14.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5

 

15.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

16.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

17.

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

18.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

19.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) За издаване на:

 

 

а) (изм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5

 

б) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г.)препис от документи

2

 

а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по

1

 

в)(нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи – за всяка страница

0,10

 

а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по

0,07

 

20.

(**)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 105 от 2006 г.)

 

 

21.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

22.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

22а.

(Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

23.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

24.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм. с Решение № 798 на ВАС на РБ - бр. 19 от 2001 г.).

 

 

 

Б. (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.) Такса за връчване (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от 2004 г.)

 

 

25.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

26.

(Отм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.)

 

 

27.

(Отм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.)

 

 

28 - 29.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

30 - 36.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

37.

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

38.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

39.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., доп., бр. 28 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

39а.

(Нова - ДВ, бр. 61 от 1994 г., изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

40.

(Отм. - ДВ, бр. 95 от 1998 г.)

 

 

41 - 42.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., отм., бр. 95 от 1998 г.)

 

 

43 - 49.

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 69 от 2004 г.)

 

 

49а.

(Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 95 от 1998 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

 

В. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 35 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.) Такси по съдебното изпълнение

 

 

50.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50а.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50б.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50в.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50г.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50д.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50е.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50ж.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50з.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50и.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50к.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50л.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50м.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50н.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50о.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50п.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

50р.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51а.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51б.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51в.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51г.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51д.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

51е.

(Отм. – ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 

52.

(Предишен текст на т. 52, изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

53.

(Предишна забележка към т. 52 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

54.

(Предишна т. 53 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.)

 

 

55.

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:

 

 

а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

30

 

б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

10

 

в) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) други лица

100

 

56.

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство

50

 

57.

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

50

 

58.

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., отм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.; отм., бр. 75 от 2007 г.)

 

 

59.

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., доп., бр. 45 от 1994 г., изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:

 

 

а) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

50

 

б) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

20

 

в) други лица

250

 

60.

(Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ

200

 

60а.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство

250

 

61.

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

30

 

62.

(Изм. – ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази

10

 

62а.

(Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр., бр. 24 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., изм., бр. 77 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) (1) За даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс

50

 

 

(2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване по чл. 121, ал. 1 от Семейния кодекс

300

 

62б.

(Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., доп., бр. 89 от 2001 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с „Apostille” на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

5

 

62в.

(Нова – ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на свидетелство за съдимост на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България

5

 

62г.

(Нова – ДВ, бр. 2 от 1997 г., предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г., предишна т. 62б, бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите

2

 

62д.

(Нова – ДВ, бр. 83 от 2002 г., предишна т. 62в, бр. 66 от 2003 г.; изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ - бр. 6 от 2004 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

20

 

62е.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За конкурса за нотариуси

70

 

62ж.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване

50

 

62з.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители

50

 

62и.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година

100

 

62к.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите

20

 

62л.

(Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори

100

 

62м.

(Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) За издаване на удостоверение за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт

12

 

62н.

(Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м

6

 

62о.

(Нова – ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване

100

 

62п.

(Нова – ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина

100

 

 

Д. Такси, събирани от прокуратурата (Нов - ДВ, бр. 15 от 1996 г.)

 

 

63.

Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

64.

За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.):

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

 

Е. Такси, събирани от следствените служби (Нов - ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

 

 

65.

(Изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер

2

 

Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по

1

 

 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., отм., бр. 94 от 2005 г.)

 

 

66 – 72.

(Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.)

 

 

 

 

————————————————————————————————

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 316 на Министерския съвет от 30 декември 1996 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и от Министерството на правосъдието

(ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

§ 8. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 56 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева .

§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 10 на Министерския съвет от 11 февруари 2000 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г.)

§ 4. Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието" навсякъде в следните актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 28 и 36 от 1997 г. и бр. 20, 24 и 95 от 1998 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 154 на Министерския съвет от 15 юли 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 66 от 2003 г.)

§ 3. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

(ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.)

.......................................................................

§ 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, допълнителни такси не се събират.

.......................................................................

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация