C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила за организацията на дейността в условията на извънредно положение

УТВЪРДИЛ:

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ ОКРЪЖЕН СЪД-КЮСТЕНДИЛ

 ПЕНКА БРАТАНОВА / п /

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

    ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА  ОКРЪЖЕН СЪД- КЮСТЕНДИЛ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ( утвър. със заповед № РД-13-195/17.03.2020 г. , изм. със заповед № РД-13-253/23.04.2020 г. на Председателя на ОС-Кюстендил)

 

   1. В периода на извънредно положение СЕ РАЗГЛЕЖДАТ само делата, подлежащи на разглеждане съгласно Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП.

       

    2. При насрочване на съответното дело дежурен деловодител Е ДЛЪЖЕН да подаде необходимата информация на системния администратор за извършване на предварително обявяване на деня и часа на делото на интернет страницата на съда в раздел „Информация на дела“, рубрика „График на заседания“.

 

 1. Делата СЕ РАЗГЛЕЖДАТ само в зала №4 на Окръжен съд- Кюстендил при спазване на мерките за дезинфекция, обективирани в заповеди на зам. председателя на Окръжен съд –Кюстендил от  10 март 2020 г.

 

     4. Делата със задържани лица, находящи се в Следствените арест и в Затворите в страната СЕ РАЗГЛЕЖДАТ само в зала №2 на РС – Кюстендил посредством онлайн видео връзка чрез програмата „ Skype“. Служба „Деловодство“ в ОС- Кюстендил е ДЛЪЖНА да уведомява администрацията на РС – Кюстендил за датата и часа на насроченото дело.

 

 1. При насрочване на делата, включени  в кръга на разглежданите през периода, служба „Деловодство“ незабавно ДА УВЕДОМЯВА органите на ОЗ „Охрана“ за необходимостта от осигуряване на пропускателен режим на участниците в производствата.

          

 1. На представителите на държавните институции- Прокуратура, МВР и др., посещаващи сградата на Съдебната палата по служебни въпроси, ДА СЕ ОСИГУРЯВА пропускателен режим при спазване на мерки за безопасност.

 

 1. Цялата входяща кореспонденция ДА СЕ ЗАВЕЖДА във входящия дневник в служба „Регистратура“. Всички постъпващи документи внимателно се прочитат от дежурния служител с цел запознаване и преценка на съдържанието им.

            

 1. Книжата, иницииращи съдебни производства, подлежащи на разглеждане съгласно Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП следва ДА СЕ ОТДЕЛЯТ и ДА СЕ ДОКЛАДВАТ незабавно на Председателя на Окръжен съд- Кюстендил за своевременното им разпределение.

 

 1. Дежурните деловодители следва ДА ИЗВЪРШВАТ своевременно съответните справки по телефона и да осигуряват движението на документооборота по пощата, по имейл и чрез ЕПЕП.

 

 1. Имейл- адрес delovodstvo@kos-bg.eu следва да СЕ ПРОВЕРЯВА регулярно от съответния дежурен деловодител, като постъпващите писма, искания и пр. да се разпечатват, прилагат по делата и докладват своевременно   на дежурния съдия.

 

 1. Съдебните книжа по висящи вече граждански и търговски дела ДА СЕ ПРОЧИТАТ внимателно при постъпването им, независимо дали същите са на хартиен или на електронен носител. В случай, че се прави искане за обезпечение на вече предявен иск, делото се докладва незабавно на Председателя за разпределението му по дежурство.

 

 1. При постъпване на съдебни книжа, иницииращи съдебни производства, подлежащи на разглеждане съгласно Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, Председателят на съда ги РАЗПРЕДЕЛЯ чрез ЦССРД съобразно утвърдения График за организация на дейността на Окръжен съд- Кюстендил в условията на извънредно положение.

 

 1. На дежурните съдии от НО за седмицата СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ всички наказателни дела, подлежащи на разглеждане съгласно Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП.

 

 1. Между дежурните съдии от ГО за седмицата СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ всички граждански и търговски дела, подлежащи на разглеждане съгласно Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП.

 

 1. Всички останали дела, в това число и тези, по които произнасянията са в закрито заседание, СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ чрез ЦССРД по реда на  чл.9 ЗСВ и  съгласно действащите  Вътрешни правила за разпределение на делата в Окръжен съд- Кюстендил.

 

 1. УКАЗВАМ на съдиите, че в периода на извънредното положение следва ДА ИЗГОТВЯТ всички актове от открито и закрито заседание с изтичащи срокове, които следва да се обявяват своевременно на интернет страницата на съда и в ЕПЕП.    

    

 1. Изготвените съдебни актове в периода на извънредното положение СЕ ПРЕДАВАТ на дежурния съдебен секретар след вписването  им в АИС „ Съдебно деловодство“. Датата на съдебния акт следва да съвпада  с датата на вписване в деловодната система.

 След обработване на делото от секретар или деловодител  СЕ ИЗВЪРШВА прикачване на файла с обезличените данни.

 

 1. Съответните съобщения и  призовки да се разпечатат и приложат към папката на делото, като връчването им следва незабавно да се извърши след обявяване на края на извънредното положение.

 

 1. Образуването, администрирането и разпределението на делата ДА СЕ ИЗВЪРШВА при  спазването на ограниченията по  т.10, 11, 12 и 13 от решението на СК при ВСС по протокол №9/15.03.2020 г.

 

 1. ИЗИСКВАМ справки от служба „Деловодство“ след приключване на извънредното положение за неизписаните съдебни актове на всеки съдия от открито и закрито съдебно заседание.

            

 1. ВЪЗЛАГАМ на завеждащ служба „Деловодство“ след приключване на извънредното положение да изготви справки относно извършената от съдиите работа- брой написани актове от открито и закрито заседание, която да се изпрати на СК на ВСС.

            

 1. ВЪВЕЖДАМ организация на работа на работното време на съдебните служители съгласно утвърдения График за работа в условията на извънредно положение.

 

 1. Съдебните служители, които работят с граждани, ДА ДАВАТ дежурства съгласно предварително определените графици.

 

 1. Служителите, чието естество на работа позволява да работят дистанционно по домовете си и които не ползват платен годишен отпуск, ДА БЪДАТ на непрекъснато разположение в рамките на работното време.

 

   25. Работното време за служителите е от 09,00 часа до 17.00 часа.

            

 1. ЗАДЪЛЖАВАМ съдиите и съдебните служители по време на работа периодично да дезинфекцират повърхностите- плотове и бюра, както и да спазват предписаната от Националния оперативен щаб дистанция.

 

Настоящите правила да се публикуват на интернет- страницата на Окръжен съд-Кюстендил, секция „Бързи връзки“, както и да се доведат до знанието на съдебните служители, на ОЗ“Охрана“, на Окръжна прокуратура и на Районен съд-Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация