C C C C A+ A A- X

Заповед на административният ръководител на Окръжен съд - Кюстендил за работата на съда, считано от 14.05.2020 г.

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 26 май 2020 Съобщения по дела Отпечатай

З  А  П  О  В  Е  Д

 

  № РД-13-274/14.05.2020 г.

 

 Във връзка с отпадане на извънредното положение и с необходимостта от  превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата в РБългария и решение по Протокол №15/12.05.2020 г. на СК на ВСС, ЗМДВИП  и на основание чл. 86, ал. 1, т. 1, т.2 и  т.11 от Закона на съдебната власт  

 

Н А Р Е Ж Д А М :

           

1. Считано от 14.05.2020 г. в Съдебната палата в гр. Кюстендил СЕ ДОПУСКАТ страни, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела и лица, посещаващи сградата за извършване на административни услуги, както следва:

1.1.За съответния ден - непосредствено преди започване на делата за съответния час. Когато за един час има насрочени повече дела, се допускат и  участници в следващите максимум две дела, като същите следва да изчакват пред съдебните зали при спазване на съответната дистанция.

При наличие на по-голям брой участници в производствата пред съответния съд и невъзможност за спазване на необходимата дистанция, същите се допускат в сградата по указание на  служителите на ОЗ „Охрана“ и съответното изчакване.

1.2.  Нов текст: В Съдебната палата СЕ ДОПУСКАТ само лица с маски   / Заповед № РД-13-295/21.05.2020 г. /. НЕ СЕ ДОПУСКАТ лица с външно проявена симптоматика на заболяването COVID-19. 

1.3.Посоката на движение към съдебните зали СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА съгласно указанията на служителите на ОЗ“Охрана“.

1.4. В съдебните зали СЕ ДОПУСКАТ при повикване от страна на съдебния състав само участниците в конкретното дело.

1.5. По делата НЕ СЕ ДОПУСКАТ други лица извън участниците в конкретните производства.

1.6.В коридорите пред съдебните зали ДА СЕ ОСИГУРЯВА осигурява постоянно проветряване.

1.7. След приключване на съдебните заседания страните НЕЗАБАВНО напускат Съдебната палата.

2.Административните услуги и справки по дела в ОС- Кюстендил СЕ ИЗВЪРШВАТ в служба „Регистратура“, до която се допускат максимум две лица при спазване на дистанция при влизане в сградата и пред помещенията.

3.Справки по дела в РС- Кюстендил СЕ ИЗВЪРШВАТ  в служба „Деловодство“, а другите административни услуги – в съответните служби. До тях се допускат максимум  две лица при спазване на дистанция при влизане в сградата и пред помещенията.

4. Ежедневно на интернет-страницата на съдилищата ДА СЕ ПУБЛИКУВА график на разглежданите за следващия ден съдебни дела.

4.1.По делата със значим местен интерес ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ подробна информация от служителя „връзки с обществеността“. За хода на този вид дела непосредствено след приключване на съдебното заседание да се осигурява информация чрез  нарочно изявление.

4.2. Служителят „връзки с обществеността“ ДА ИЗПОЛЗВА всички възможни технически средства за комуникация с медиите.

5. Считано от 14.05.2020 г. ДА ПРОДЪЛЖИ разглеждането на делата по чл. 64 и чл.65 НПК (мерките за процесуална принуда) и по глава ХХХV (за условно предсрочно освобождаване)  чрез видеоконферентна връзка до отпадане на опасността от заболяването COVID-19. По преценка на съответния съдия-докладчик и след предварително  съгласуване със страните по делата по този начин да се разглеждат и други дела. Препоръчително е по този ред приоритетно да се разглеждат наказателни дела с лица, находящи се  в пенитенциарни заведения.

6. Дела с вече обявен график, по които е налице обективна невъзможност за спазване на мерките за безопасност, ДА СЕ ОТСРОЧАТ след предварително съгласуване със съответния административен ръководител за друга дата, за която може да се осигури нормалното му разглеждане. За посочените дела СЕ ВЪВЕЖДА електронен регистър.

7. При невъзможност на провеждане на съдебно заседание съобразно мерките за безопасност или  в предварително определената времева рамка, съдиите  със знанието на административните ръководители ДА ПРЕДПРИЕМАТ действия за отсрочване или при забава - да уведомят служителите на ОЗ „Охрана“  за възможна забава в определения график за деня. При отсрочване за друг ден страните следва да бъдат уведомени незабавно. 

8. ВЪВЕЖДАМ работен режим за работа на служба „Регистратура“ в ОС- Кюстендил и на служба „Деловодство“ в РС- Кюстендил: сутрин от 9.00 -12.00 ч., след обяд 14.00-17.00 ч. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Посоченият режим се прилага за „Бюро съдимост“ при РС- Кюстендил и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

9. Службите на общата администрация ДА РАБОТЯТ с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати  по предварителна уговорка по телефон. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания СЕ ИЗВЪРШВАТ по банков път, при невъзможност – след предварителна заявка по телефон или по електронен път.

10. УКАЗВА на участниците в производството ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА за предявяване на съдебните книжа с квалифициран електронен подпис чрез ЕПЕП или на обявения от съдилищата електронен адрес/електронни адреси, както и за изпращането им на страните на заявените от тях електронни адреси.

11. ДА ПРОДЪЛЖИ призоваването по делата по телефон или на електронен адрес до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза. Приоритетно да се връчват съдебни книжа за заседания, насрочени за края на м. май и за м. юни 2020 година.

12. Всички мерки по дезинфекция, определени със заповеди № РД-№ РД-13-183/11.03.2020 г. и № РД—13-185 на Зам. Председателя на ОС- Кюстендил запазват своето действия.

Настоящата заповед се изготви в един екземпляр за заповедната книга, като същата се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители в ОС-Кюстендил,  да се постави на видно място на входа на Съдебната палата- Кюстендил и се публикува на интернет страницата на съд.

Копие от заповедта да се връчи на Административния ръководител на Районен съд – Кюстендил,  Председателя на Адвокатска колегия-Кюстендил, на ОЗ «Охрана» Кюстендил, както и на административните ръководители на КнОП и КнРП.

 

 

ПЕНКА БРАТАНОВА     /п/

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ  НА

ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ

 

Правилата и мерките за работата на съдилищата в условията на пандемия, одобрени от ВСС можете да видите в прикачен файл:

Заповед на административните ръководители на Окръжен съд - Кюстендил и Районен съд - Кюстендил от 18.05.2020 г., в прикачен файл:

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация